بر چهره گل نسیم نوروز خوش است     در صحن چمن روی دلفروز خوش است      از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست       خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است
زمینه های فعالیت شرکت

شرکت مهندسی هوشمند سازان بیتا با تکیه بر پشتوانه  تجربیات و دانش فنی  بیش از 15 ساله  مدیران و کارشناسان خود خدمات ذیل را ارایه می نماید.

برندها
راهکارها:
جدیدترین پروژه ها :